Všeobecné obchodní podmínky CREDITMALL S.R.O.


Všeobecné obchodní podmínky CREDITMALL S.R.O.

(Operativní nájem se službami)

(dále jen „VOP“ nebo „všeobecné obchodní podmínky“)

1. Základní ustanovení a účel operativního nájmu se službami

Účelem těchto VOP je vymezit rozsah práv a povinností smluvních stran při poskytování služby operativního nájmu se službami. Účelem operativního nájmu je umožnit za úhradu právnické nebo fyzické osobě (dále jen „nájemce“ nebo „LN“) dočasné užívání (nájem) předmětu nájmu (dále jen „PN“ nebo „vozidlo“) ve formě operativního nájmu se službami uvedenými a specifikovanými ve Smlouvě o nájmu (dále také „LS“).

To vše za podmínek uvedených v LS, v těchto VOP. PN je po celou dobu ve vlastnictví společnosti CREDITMALL S.R.O., IČ: 24184560 (dále jen „pronajímatel“ nebo „CREDITMALL S.R.O.“). Tyto VOP jsou nedílnou součástí příslušné Smlouvy o nájmu. LS se uzavírá na dobu určitou a nabývá platnosti okamžikem podpisu obou stran. Kde je dále v těchto VOP uvedeno „škoda“, myslí se tím „újma“ podle občanského zákoníku.

2. Předání a převzetí vozidla

2.1 V případě zájmu nájemce o operativní nájem strany uzavřou Smlouvu o nájmu, jejíž součástí je i specifikace předmětu nájmu. Vyplnění a podepsání těchto dokumentů se považuje za závaznou objednávku dodání PN a služeb spojených s nájmem PN. CREDITMALL S.R.O. neručí za vhodnost PN pro použití předpokládané nájemcem.

2.2 V případě, že je PN připraven k předání, pronajímatel se s nájemcem dohodne na termínu předání PN. Nájemce je povinen převzít PN do 5 pracovních dní od termínu, kdy jej pronajímatel k převzetí vyzval. Pokud nebude dohodnuto jinak, místem předání se rozumí objekt dodavatele PN.

2.3 Před převzetím nájemce PN prohlédne, zjistí úplnost dodávky a plnou funkčnost PN. Nájemce při předání a převzetí PN potvrdí podpisem na Protokolu o předání a převzetí předmětu nájmu (dále jen „Protokol“). Podpisem na tomto dokladu potvrzuje nájemce zejména správnost a úplnost identifikačních údajů PN, zejména výrobních čísel, výbavy jakož i převzetí technické a jiné dokumentace k PN . Nájemce podpisem rovněž potvrzuje, že je seznámen s PN, jeho součástmi, příslušenstvím a technickými parametry, jakož i se záručními, provozními a servisními podmínkami dodavatele PN.

3. Vlastnictví a užívání předmětu nájmu

3.1 PN je ve výlučném vlastnictví CREDITMALL S.R.O.. Nájemce nesmí PN prodat, zastavit nebo jakkoliv zatížit ve prospěch třetí osoby, darovat, půjčit, zapůjčit ani pronajmout či podnajmout a bez předchozího písemného souhlasu CREDITMALL S.R.O. předat PN do užívání třetí osobě, a to ani krátkodobě.

3.2 CREDITMALL S.R.O. neodpovídá žádným způsobem za jakékoliv škody vzniklé provozem a fungováním PN nebo z důvodu vad (provozní rizika).

3.3 V případě škod vzniklých třetím osobám v souvislosti s provozem PN CREDITMALL S.R.O. za tyto škody neodpovídá. V případě, že nastane takováto škoda, nájemce učiní všechna opatření včetně těch, která by jinak byl povinen učinit CREDITMALL S.R.O. a nájemce do tří dnů informuje CREDITMALL S.R.O. o této události.

3.4 Nájemce udržuje PN v technicky bezvadném stavu a pečuje o něj tak, aby na něm nevznikla škoda a je povinen PN užívat pouze na schválených pozemních komunikacích a v rozsahu daném charakterem PN, v souladu s příslušnými předpisy a doporučeními výrobce / dodavatele nebo dokumenty pronajímatele. Jedná se zejména o dodržování technických a servisních podmínek, příslušných norem a obecně závazných právních předpisů platných pro provoz PN. Všechny prohlídky a opravy PN je nájemce povinen provádět u partnera Creditmall s.r.o. firmy ŠtěpánekAuto, pokud nebude dohodnuto jinak. V případě nedodržení těchto povinností nese nájemce odpovědnost za vzniklé škody.

3.5 LN je povinen zajistit případné servisní prohlídky tak, jak je domluveno ve smlouvě o nájmu

3.6 Nájemce se musí zdržet jakéhokoliv jednání, které by mohlo vést ke vzniku práv třetích osob k PN a nese náklady spojené s plněním této povinnosti. V případě nesplnění těchto povinností je CREDITMALL S.R.O. oprávněn požadovat úhradu veškerých nákladů spojených s ochranou PN a náhradu případné škody.

3.7 Pokud je samotný provoz PN spojen se zákonnými povinnostmi registrace nebo povolení orgánem státní správy, jiným orgánem či jinými povinnostmi danými obecně závaznými právními předpisy, je nájemce povinen splnit je řádně a včas a uhradit náklady spojené s těmito povinnostmi.

3.8 Pokud chce nájemce provést přístavby, vestavby, rekonstrukce a modernizace nebo jakékoliv jiné úpravy a změny PN (včetně o umístění odstranitelných nápisů a reklam), je možné tyto změny provést jedině na základě schválení CREDITMALL S.R.O.. Bude-li takováto změna či úprava v důsledku změny hodnoty PN vést ke změně v odepisování PN na straně CREDITMALL S.R.O., může oprávněnost takové změny či úpravy PN založit pouze dodatek LS, obsahující i ujednání o finančních následcích takové změny. V případě porušení povinnosti nájemce dle tohoto bodu je CREDITMALL S.R.O. oprávněn požadovat po nájemci náhradu případné škody.

3.9 V případě ukončení LS je CREDITMALL S.R.O. oprávněn požadovat, aby nájemce uvedl PN do původního stavu, tj. na vlastní náklady ve stanovené lhůtě odstranil nepovolené úpravy.

3.10 CREDITMALL S.R.O. má právo kdykoliv zkontrolovat stav, umístění a způsob užívání PN, což je mu nájemce povinen na požádání umožnit.

3.11 Dokumentace k PN, zejména technický průkaz či jiný obdobný doklad k PN je zásadně uschován u CREDITMALL S.R.O.. Zapůjčení je možné pouze na písemnou žádost nájemce a jen v odůvodněných případech a na určenou dobu.

3.12 CREDITMALL S.R.O. je oprávněn vyúčtovat nájemci náklady spojené s dodatečnými změnami údajů v technickém průkazu a nájemce se je na základě tohoto vyúčtování zavazuje CREDITMALL S.R.O. zaplatit ve výši skutečných nákladů.

3.13 V případě nefunkčnosti zařízení zaznamenávajícího stav ujetých kilometrů ve vozidle je nájemce povinen uvedenou skutečnost oznámit pronajímateli a zároveň zabezpečí opravu tohoto zařízení. Pronajímatel v tomto případě odhadne počet ujetých kilometrů za období, kdy bylo zařízení nefunkční. Nájemce nesmí zasahovat do

zařízení zaznamenávající počet ujetých kilometrů a ani nijak pozměňovat údaje týkající se ujetých kilometrů.

3.14 V případě, že bude v souvislosti s užíváním PN nájemcem ze strany státním orgánů uložena CREDITMALL S.R.O. sankce, je CREDITMALL S.R.O. oprávněn částku odpovídající této sankci přeúčtovat LN. LN je povinen tuto částku uhradit. Nájemce je povinen na výzvu CREDITMALL S.R.O. sdělit CREDITMALL S.R.O. osobu řidiče, která vozidlo řídila v době spáchání přestupku tak, aby CREDITMALL S.R.O. mohl tuto osobu sdělit orgánu projednávajícímu přestupek.

3.15 PN nesmí být užíván mimo území Schengenského prostoru, pokud není domluveno jinak.

4. Povinnosti nájemce: 

4.1 Nájemce se zavazuje:

a. dodržovat povinnosti stanovené ve Smlouvě o nájmu,

b. neprodleně oznámit CREDITMALL S.R.O. veškeré změny týkající se uzavřené LS, jakož i informovat o všech významných změnách, které mohou mít vliv na jeho schopnost dostát svým závazkům,

c. na vyžádání zasílat účetní a jiné podklady dle specifikace CREDITMALL S.R.O., za účelem přezkoumání svých hospodářských poměrů.

4.2 Nájemce je povinen na základě výzvy uhradit CREDITMALL S.R.O.:

a. jakékoliv pokuty (včetně všech nákladů a úhrad s nimi spojených) uložené v důsledku porušení zákona nebo právního předpisu týkajícího se způsobu užívání PN,

b. prokazatelné náklady spojené s vymáháním splnění povinnosti, kterou má nájemce podle LS nebo VOP, nebo spojené se splněním takové povinnosti ze strany CREDITMALL S.R.O. namísto nájemce,

c. smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou povinnost nesplněnou podle LS či VOP,

d. náhradu újmy (skutečnou škodu a ušlý zisk), pokud CREDITMALL S.R.O. vznikla v důsledku nesplnění povinnosti nájemce.

4.3. Nájemce je povinen na vyžádání zjistit stav ujetých kilometrů u všech pronajatých PN a tyto údaje zaslat do CREDITMALL S.R.O.. Stav ujetých kilometrů se obvykle zjišťuje ke konci příslušného čtvrtletí, není-li dohodnuto jinak. Zároveň bere na vědomí, že CREDITMALL S.R.O. je oprávněn rekalkulovat výši splátky nájemného, dojde-li k rozdílu mezi předpokládaným a skutečným počtem ujetých kilometrů, který přesáhne hodnotu tolerance uvedenou v LS.

4.4. Nájemce je povinen užívat číslo LS, které mu bylo naposledy CREDITMALL S.R.O. písemně oznámeno. Číslo LS je vnitřní evidenční pomůckou CREDITMALL S.R.O. a může být v průběhu trvání LS ze strany CREDITMALL S.R.O. měněno. Obdobně je nájemce povinen respektovat bankovní spojení CREDITMALL S.R.O. podle příslušného daňového dokladu, i když ten byl v průběhu LS změněn.

4.5. Nájemce bere na vědomí a souhlasí, že komunikace mezi stranami a případně jednostranné úkony CREDITMALL S.R.O. dle LS nebo VOP, informativní dopisy a obdobná sdělení či návrhy mohou být nájemci zasílána též elektronickou formou a považují se za doručená bez ohledu na to, zda se s nimi nájemce prokazatelně seznámil, a to okamžikem doručení:

a. na kontaktní emailovou adresu nájemce, jím prokazatelně sdělenou v průběhu trvání LS,

4.6. Pro komunikaci s CREDITMALL S.R.O. je nájemce oprávněn použít také email (viz kontakty uvedené na internetových stránkách CREDITMALL S.R.O. nebo sdělené ze strany CREDITMALL S.R.O.), zejména pro sdělení informací dle LS a VOP, podávání žádostí atp..

4.7. Nájemce se výslovně zavazuje dodržet předepsaný servisní plán stanovený výrobcem, který je pro vyloučení všech pochybností přílohou č.1 protokolu o předání a převzetí vozidla. Nájemce bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že v případě nedodržení tohoto servisního plánu dochází v u takovéhoto vozidla ke ztrátě záruky stanovené výrobcem a poklesu tržní ceny. Proto se v takovémto případě, kdy nebyl servisní plán dodržen, nájemce zavazuje zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši: 65.000 Kč (slovy: šedesátpěttisíc korun českých) a to do 10 dnů od takovéhoto zjištění. Tato skutečnost je zároveň vnímána jako hrubé porušení smlouvy o nájmu a umožňuje pronajímateli okamžité ukončení nájemního vztahu. Výše uvedenou smluvní pokutou pronajímateli nezaniká právo na vymáhání jakékoli škody.

5. Platební podmínky

5.1 Výše řádných plateb nájemného, použitá měna a další platební podmínky jsou dohodnuty oběma stranami v LS.

5.2 Doba nájmu začíná dnem předání a převzetí PN, který je uveden v Protokolu o předání a převzetí PN a od tohoto data nájemce bude platit platby nájemného dle LS. V případě, že nájemce nepřevezme PN ve lhůtě dle bodu 2.2, nájem začíná následujícím dnem po této lhůtě.

5.3 Platby splátek nájemného nebo jiné platby vyplývající z LS jsou splatné na účet CREDITMALL S.R.O. v termínech uvedených na daňovém nebo nedaňovém dokladu CREDITMALL S.R.O.. Nájemce splní svůj závazek včas, jestliže byla platba připsána v plné výši na účet CREDITMALL S.R.O. nejpozději v den splatnosti. Platby budou prováděny na základě předpisu plateb (splátkového kalendáře), který je nedílnou součástí smlouvy o nájmu.

5.4 Veškeré platby budou hrazeny bankovním převodem na účet pronajímatele, pokud nebude dohodnuto jinak. Předepsané platby nájemného jsou hrazeny na číslo bankovního účtu CREDITMALL S.R.O. s uvedením variabilního symbolu, který je uveden v předpisu plateb.

5.5 Nájemce není oprávněn bez souhlasu CREDITMALL S.R.O. započíst svou pohledávku vůči CREDITMALL S.R.O. na splátky nájemného, nebo je snížit či zadržet nebo po skončení účinnosti LS zadržet PN za účelem zajištění své případné pohledávky vůči CREDITMALL S.R.O.. CREDITMALL S.R.O. je oprávněn použít platby nájemce (pokud nejsou označeny VS) přednostně na úhradu nejstarší nebo nejméně zajištěné pohledávky včetně úroků z prodlení, a to i na pohledávky vyplývající z jiných mezi oběma stranami uzavřených smluv.

6. Kalkulační varianty a jejich vyúčtování

6.1 Vyúčtování přečerpaných bude provedeno na základě porovnání skutečně ujetých kilometrů zjištěných při vrácení PN se smluvně dojednaným počtem kilometrů, pokud skutečně ujeté kilometry překročí toleranci sjednanou v LS. Zjištěný rozdíl se vynásobí příslušnou sazbou za jeden kilometr uvedenou v LS.

7. Služby

7.1 Údržba a servisní náklady

V rámci této služby je nájemce oprávněn a povinen dodržovat plán údržby a servisních prohlídek podle pravidel stanovených v LS. Údržba a servisní prohlídky budou poskytované v servisních střediscích firmy ŠtěpánekAuto.

Pokud nájemce nedodrží servisní plán tak, jak byl stanoven v LS je Creditmall s.r.o. oprávněna vymáhat případné škody plynoucí z takovéhoto nedodržení. Dále je LN povinen uhradit veškeré škody na PN vzniklé po dobu pronájmu pokud nejsou hrazeny pojišťovnou a nejedná se o běžné opotřebení v rámci užívání PN.

7.3 Náhradní vozidlo

a. V rámci této služby je nájemce oprávněn požadovat od pronajímatele zapůjčení náhradního vozidla.

b. V případě, že PN nemůže být nájemcem užíván v důsledku jeho servisní prohlídky, je nájemce oprávněn po dobu trvání servisní prohlídky požadovat zapůjčení / nájem náhradního vozidla od smluvního partnera pronajímatele.

c. Nájemce se zavazuje dodržovat veškeré podmínky nájmu vozidla stanovené smluvním partnerem pronajímatele. Poplatky nad rámec nájemného a sankce udělené v souvislosti s porušením podmínek zapůjčení náhradního vozidla (včetně udělených pokut na základě porušení dopravních předpisů, ztráty klíčů apod.) hradí nájemce.

d. Nájemce nese riziko vzniku veškerých škod vzniklých v souvislosti s užíváním náhradního vozidla, bez ohledu na zavinění.

V případě poruchy je LN oprávněn požadovat od pronajímatele náhradní vozidlo po dobu takovéto opravy. Pronajímatel vždy bez ohledu na kategorii PN zapůjčí prostřednictvím svého partnera ŠtěpánekAuto náhradní vozidlo Škoda Fabia z flotily služebních vozů ŠtěpánekAuto.

8. Pojištění

8.1 Pojištění

a. PN musí být havarijně pojištěn po celou dobu trvání LS, přičemž v LS je uveden rozsah pojištění, pojistitel a případné další podmínky pojištění.

b. Podpisem protokolu o předání a převzetí nájemce zároveň osvědčuje, že obdržel všeobecné, smluvní nebo jiné relevantní podmínky pro danou pojistnou smlouvu, kterou je PN pojištěn, a případné další informace. Nájemce se zavazuje uvedenými materiály řídit a jejich podmínky dodržovat.

c. V případě změny pojistných nebo jiných relevantních podmínek pojištění v průběhu trvání LS se nájemce zavazuje tyto podmínky respektovat a plnit. V případě zániku pojistné smlouvy je nájemce povinen respektovat podmínky jiné pojistné smlouvy nebo jiné pojistné smlouvy pojistnou smlouvu nahrazující, kterou CREDITMALL S.R.O. uzavře, a to v nejbližším rozsahu pojištění.

8.2 Změna pojištění

a. Nájemce bere na vědomí, že pojistitel je oprávněn vypovědět, resp. změnit / ukončit / upravit pojistné podmínky stávajícího pojištění uzavřeného v rámci pojistné smlouvy mezi pojistníkem a CREDITMALL S.R.O., a to zejména v případech: dlouhodobě nepříznivého škodného průběhu, opakované pojistné události nebo jakýchkoliv závažných porušení povinností plynoucích ze sjednaných podmínek

pojištění.

b. V případě, že ze strany pojistitele dojde k takovéto změně podmínek pojištění nebo přímo k jejich ukončení, je CREDITMALL S.R.O. oprávněn jednostranně změnit stávající podmínky pojištění PN, resp. sjednat pro PN pojištění v rámci jiné své pojistné smlouvy či pojištění PN sjednané v rámci pojistné smlouvy ukončit a adekvátně k této skutečnosti upravit výši nájemného. O této skutečnosti bude nájemce písemnou formou informován. Společně s informací o změnách v pojištění bude nájemci zaslána příslušná dokumentace a nové pojistné podmínky, které je nájemce povinen obstarat vlastním podpisem a zaslat zpět CREDITMALL S.R.O. do 10 dnů od doručení dokumentace. Pokud tak nájemce neučiní, je CREDITMALL S.R.O. oprávněn pojištění PN sjednané v rámci své pojistné smlouvy jednostranně ukončit.

8.3 Vznik pojistné události a pojistné plnění

a. Pokud je pojištění PN sjednáno v rámci LS, je řešení pojistné události v kompetenci CREDITMALL S.R.O., pokud nebude dohodnuto jinak. V případě vzniku pojistné události je LN povinen ihned po pojistné události informovat o pojistné události CREDITMALL S.R.O. prostřednictvím webového formuláře dostupného na webových stránkách CREDITMALL S.R.O., popř. e-mailem na adrese: kalkulace@creditmall.cz. Zároveň je LN povinen zabezpečit všechny důkazy a jiné doklady nezbytné k zajištění pojistného plnění a poskytnout pracovníkům pronajímatele veškerou součinnost při jejím řešení, vč. doložení všech potřebných dokumentů k její úspěšné likvidaci. V případě, že LN neposkytne tuto součinnost a příslušnou dokumentaci, mohou být náklady za opravu PN včetně náhrady újmy, vymáhány ze strany CREDITMALL S.R.O. po LN.

LN se kromě toho zavazuje:

a. poskytnout CREDITMALL S.R.O. a pojistiteli veškerou součinnost,

b. Pojistné plnění z pojištění náleží v plném rozsahu pronajímateli, pokud CREDITMALL S.R.O. nerozhodne jinak, včetně plnění z pojištění odpovědnosti v případě zavinění třetí strany, a slouží zejména k úhradě škody vzniklé CREDITMALL S.R.O. jako vlastníku PN, a to ve výši účetní zůstatkové hodnoty ke dni předčasného ukončení LS, případně snížené o prodejní cenu zbytků PN. Rozdíl mezi skutečnou výší škody na PN vyjádřenou v Kč a pojistným plněním je LN povinen pronajímateli uhradit.

c. Případný rozdíl mezi obdrženým pojistným plněním (poníženým o spoluúčast, náklady na náhradní vozidlo, amortizaci, neuznané položky apod.) a skutečnou výší škody (zpravidla nákladů za opravu PN) vyjádřené v Kč je nájemce povinen CREDITMALL S.R.O. uhradit. Případný přeplatek se použije na započítání případných pohledávek CREDITMALL S.R.O. za nájemcem vyplývajících z příslušné LS.

9. Ukončení LS 

9.1 Řádné ukončení LS

9.1.1 Řádným ukončením Smlouvy o nájmu se rozumí skončení nájmu uplynutím doby, na kterou byl sjednán. Nájemce je povinen vrátit PN nejpozději k poslednímu dni sjednané doby nájmu.

9.1.2 CREDITMALL S.R.O. bude ve lhůtě 30 dnů před uplynutím doby nájmu, kontaktovat nájemce ohledně pokynů podle kterých bude probíhat vrácení PN a ukončení LS.

9.2 Předčasné ukončení LS a její finanční vypořádání

9.2.1 Nájemce má kdykoli po uplynutí lhůty 3 měsíců od převzetí PN možnost požádat Creditmall s.s.o. o výměnu PN. V případě takovéto výměny ze strany Creditmall s.r.o. se LN zavazuje zaplatit smluvnní poplatek ve výši 6.900 kč bez DPH.

9.2.2 Trvalé vyřazení PN z provozu v případě totální škody nebo odcizení

9.2.3 LS se ukončí předčasně po přijetí písemného potvrzení pojistitele, že se jedná o totální havárii, a to ke dni vzniku pojistné události. V případě odcizení PN, skončí LS po datu vydání Usnesení Policie ČR, že se PN nenalezl, a to ke dni vzniku pojistné události. CREDITMALL S.R.O. má v obou případech nárok na splátku za období, které zahrnuje datum vzniku pojistné události. Pojistné plnění v případě trvalého vyřazení PN z provozu náleží v plném rozsahu CREDITMALL S.R.O..

9.2.4 LN je povinen zabezpečit všechny důkazy a jiné doklady nezbytné k zajištění pojistného plnění a poskytnou pronajímateli veškerou součinnost při jejím řešení, včetně doložení všech potřebných dokumentů k úspěšné likvidaci pojistné události.

9.2.5 CREDITMALL S.R.O. je oprávněn požadovat po nájemci zaplacení všech škod a nároků (např. parkovné, odtah vraku, apod.), pokud nejsou kryty pojistným plněním, a vznikly v souvislosti s předčasným ukončením LS z důvodu trvalého vyřazení PN z provozu, a to i v době či v případě, kdy pojistitel nevyplatil pojistné plnění nebo nerozhodl

o výplatě pojistného plnění a ceně využitelných zbytků PN.

9.3 Výpověď ze strany CREDITMALL S.R.O.

V případě výpovědi ze strany CREDITMALL S.R.O. končí LS dnem, uvedeným v písemné výpovědi LS. CREDITMALL S.R.O. je oprávněn vypovědět LS, pokud:

a) je LN v prodlení se zaplacením splátek nájemného nebo úroku z prodlení nebo smluvní pokuty, a to i částečně, v takovémto případě se nájemce zavazuje zaplatit pronajímateli sankční pokutu ve výši deseti řádných měsíčních splátek bez DPH za předčasné ukončení nájemní smlouvy a následně veškeré náklady, které pronajímateli s ukončením nájemní smlouvy vznikly.

b) je LN v prodlení se zasláním dokladů uvedených v těchto VOP déle než 1 měsíc,

c) LN užívá PN v rozporu s podmínkami užívání, v rozporu s účelem užívání PN či v rozporu s těmito VOP, v důsledku čehož CREDITMALL S.R.O. vznikla nebo hrozí škoda nebo dochází k nadměrnému nebo předčasnému opotřebení či poškození PN,

d) LN hrubým způsobem porušuje své povinnosti vyplývající z LS či těchto VOP,

e) je LN v insolvenčním řízení, vstoupil-li LN do likvidace nebo byla-li na majetek LN nařízena exekuce,

f) jsou dány důvody k výpovědi nebo odstoupení od jiné, mezi oběma stranami uzavřené nájemní nebo jiné smlouvy, nebo v případě, že nájemce neplní své závazky vůči CREDITMALL S.R.O. plynoucí z titulu ručení poskytnutého za třetí osobu,

g) došlo k takové změně právní subjektivity LN, kterou CREDITMALL S.R.O. bude považovat za snížení odpovědnosti a předpokladů pro plnění závazků z LS,

h) došlo k přemístění sídla nebo trvalého bydliště LN mimo území České republiky,

i) LN není svéprávný nebo je jeho svéprávnost omezena,

j) došlo k úmrtí LN (fyzické osoby) a nejpozději do 1 měsíce nebude znám jeho právní nástupce,

k) LN přestane plnit podstatné povinnosti podle pojistné smlouvy, zejména platit pojistné nebo plnit podmínky pro zabezpečení PN proti odcizení, nebo skončí-li jím sjednaná pojistná smlouva,

l) zanikne nebo se sníží zajištění závazku LN z LS a LN do 1 měsíce od zániku / snížení zajištění neposkytne jiné zajištění, které CREDITMALL S.R.O. schválí,

m) se zhorší výrazně hospodářská situace LN v průběhu LS a LN do 1 měsíce od žádosti CREDITMALL S.R.O. neposkytne odpovídající zajištění svých závazků z LS,

n) je nájemce v prodlení alespoň u dvou měsíčních splátek vůči úvěrující společnosti, která za LN nájemné předem uhradila. V takovémto případě má nájemce při předčasném ukončení nájemní smlouvy povinnost zaplatit sankční pokutu ve výši trojnásobku řádné měsíční splátky nájemného bez DPH a následně veškeré náklady, které s předčasným ukončením LS pronajímateli vznikly

9.3.1 Ukončení LS odstoupením

c) LN zruší svoji objednávku / odstoupí od LS před převzetím PN;

d) LN nepřevezme řádně připravený PN ve stanovené lhůtě či nesplní jiné povinnosti uvedené v čl. 2 těchto VOP.

9.3.2 V případě předčasného ukončení LS z důvodu nesplnění podmínek nájemce, je nájemce povinen zaplatit CREDITMALL S.R.O.:

a) veškeré výdaje a škody spojené s odstoupením od smlouvy s dodavatelem PN a s odstoupením od LS,

b) případné smluvní pokuty dohodnuté s dodavatelem.

9.3.3 Platnost a účinnost LS končí dnem doručení písemného sdělení CREDITMALL S.R.O. o odstoupení.

9.3.4 Ukončení LS dohodou smluvních stran na základě žádosti nájemce

LS je možné dohodou smluvních stran předčasně ukončit nejpozději 3 měsíce před datem řádného ukončení LS (viz čl. 6.1). Pokud má nájemce zájem o předčasné ukončení LS dohodou, je povinen zaslat CREDITMALL S.R.O. písemnou žádost minimálně 30 dnů před požadovaným datem ukončení. LS bude ukončena k poslednímu dni příslušného

kalendářního měsíce.

9.3.5 Finanční vypořádání v případě předčasného ukončení

9.3.6 V případě předčasného ukončení je CREDITMALL S.R.O. oprávněn požadovat po nájemci uhradit:

a) všechny do té doby splatné a neuhrazené peněžité závazky, vč. jejich příslušenství,

b) náklady spojené s odebráním, přepravou, skladováním, oceněním, dalším prodejem zbytků PN, dalším prodejem PN,

c) dohodnuté smluvní pokuty, příslušenství všech pohledávek jakožto i jiné, oprávněné náhrady škod či pohledávky spojené s ukončením,

d) náklady a částky vyplývající z vyúčtování poskytovaných služeb a vyúčtování zůstatkové hodnoty,

e) při ukončení LS dohodou je nájemce povinen uhradit CREDITMALL S.R.O. smluvní poplatek, a to v následující výši (dle modelu vozu):

Hyundai i10 - 15 000,- bez DPH

Hyundai i20 - 20 000,- bez DPH

Hyundai i30/Kona - 25 000,- bez DPH

Hyundai i30 N/i30 N Performance/i40/Tucson - 30 000,- bez DPH

Hyundai Santa Fe - 35 000,- bez DPH

9.3.7 V případě výpovědi LS ze strany insolvenčního správce, která je v souladu s insolvenčním zákonem, má CREDITMALL S.R.O. nárok na zaplacení náhrady škody.

10. Vrácení předmětu nájmu

10.1 Nájemce je povinen v případě zániku nebo ukončení LS vrátit PN pronajímateli a řídit se jeho pokyny. CREDITMALL S.R.O. písemně vyrozumí nájemce o podmínkách ukončení nájmu.

10.2 Nájemce vrátí CREDITMALL S.R.O. PN na vlastní náklady včetně kompletního příslušenství, dokladů, klíčů, kódů zabezpečovacího zařízení, skladištních listů, servisní knížky a ostatních dokumentů, vztahujících se k PN a které jsou nedílnou součástí PN, a to na místo a v termínu určeném CREDITMALL S.R.O. a ve stavu, který odpovídá běžnému opotřebení.

10.3 Při vrácení PN zaznamená nájemce a osoba pověřená CREDITMALL S.R.O. do Protokolu o zpětném převzetí PN zjevné vady a zjistitelné skryté vady, které je možno na PN zjistit a které přesahují řádné užívání PN. Kromě toho musí být v Protokolu o zpětném převzetí předmětu nájmu nájemcem zachyceny škody z nehod (druh a rozsah) vzniklé

během doby trvání LS, nezávisle na tom, zda bylo znalcem konstatováno snížení hodnoty či nikoliv. Protokol o zpětném převzetí PN musí být nájemcem, příp. jeho oprávněným zástupcem a osobou pověřenou CREDITMALL S.R.O. podepsán. CREDITMALL S.R.O. na základě údajů v Protokolu o zpětném převzetí PN vyčíslí a vyfakturuje náklady

předpokládané k odstranění zjištěných škod.

10.4 Pokud se nájemce nesouhlasí s výší nákladů na opravu, určí CREDITMALL S.R.O. nezávislého odborníka, popř. soudního znalce, který náklady ocení. Ocenění je pro obě strany závazné. Náklady na posudek nese strana, jejíž stanovisko bránící shodě nebylo správné. Nájemce se zavazuje uhradit veškeré škody (včetně škod za nedodání kompletního příslušenství v PN) a náklady nezbytné na odstranění zjištěných vad, které byly zjištěny při vrácení PN.

11. Společná ustanovení

11.1 Smluvní strany se dohodly, že tyto VOP jsou v souladu s § 1751 Občanského zákoníku závazné pro úpravu vzájemných vztahů podle uzavřené LS, pokud tato LS nestanoví jinak.

11.2 Veškeré změny LS včetně VOP musí mít písemnou formu a musí být podepsány oprávněnými zástupci obou stran (s výjimkou případů, kdy změnu může učinit CREDITMALL S.R.O. jednostranným úkonem), jinak jsou neplatné.

11.3 Pro účely doručování příslušné LS nebo VOP, se má za to, že příslušná písemnost je doručena třetím (3.) kalendářním dnem po jejím odeslání pomocí provozovatele poštovních služeb na poslední známou adresu nebo na adresu uvedenou ve veřejném rejstříku osob.

11.4 Ukáže-li se jedno nebo více ustanovení VOP neplatným nebo nevykonatelným, zůstávají smlouva nebo VOP jako celek v platnosti, přičemž za neplatnou nebo nevykonatelnou bude považována pouze ta jejich část, které se důvod neplatnosti nebo nevykonatelnosti přímo týká. Smluvní strany se zavazují toto/tato ustanovení nahradit či doplnit novou úpravou tak, aby smysl a účel smlouvy při respektování vůle smluvních stran

zůstal zachován.

12. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Nájemce prohlašuje a podpisem potvrzuje, že výslovně souhlasí s tím, aby CREDITMALL S.R.O. za níže uvedeným účelem shromažďoval, zpracovával a uchovával ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), jeho osobní údaje včetně rodného čísla, získané v rámci jednání o

uzavření smluvního vztahu, při uzavření a/nebo v průběhu trvání smluvního vztahu (u právnických osob se jedná o veškeré informace, které o něm CREDITMALL S.R.O. získá, a to i v případech, na které se jinak vtahuje zákonná či smluvní povinnost mlčenlivosti). Nájemce dále souhlasí s tím, aby za níže uvedenými účely: (i) osoby, které CREDITMALL S.R.O.

ovládá, osoby, které CREDITMALL S.R.O. ovládají, a osoby ovládané některou z osob, které ovládají CREDITMALL S.R.O poskytovaly CREDITMALL S.R.O. veškeré informace, které o nájemci mají, včetně osobních údajů, a to i v případech, na které se jinak vztahuje zákonná či smluvní povinnost mlčenlivosti; (ii) si

CREDITMALL S.R.O. samostatně obstarával informace včetně osobních údajů o nájemci od subjektů skupiny CREDITMALL S.R.O. a od subjektů skupiny ; (iii) CREDITMALL S.R.O. poskytl subjektům skupiny CREDITMALL S.R.O. zpracovatelům, s nimiž má CREDITMALL S.R.O. uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů, subjektům skupiny a osobám, jichž je CREDITMALL S.R.O. členem veškeré informace, včetně osobních údajů, které v souvislosti se smluvním vztahem o nájemci získá, a to i v případech, na které se jinak vztahuje zákonná či smluvní povinnost mlčenlivosti; subjekty skupiny CREDITMALL S.R.O. a subjekty skupiny shromažďovaly a zpracovávaly informace, včetně osobních údajů, které získaly na základě tohoto souhlasu od CREDITMALL S.R.O., a to ke stejnému účelu, ve stejném rozsahu a po dobu jejich právní existence; subjekty skupiny CREDITMALL S.R.O. a subjekty skupiny využívaly elektronický kontakt na nájemce (zejména telefon, fax nebo e-mail) pro potřeby šíření obchodních sdělení určených k přímé či nepřímé podpoře výrobků, služeb nebo image CREDITMALL S.R.O., subjektů skupiny CREDITMALL S.R.O. a subjektů skupiny. Účelem zpracování nájemcových osobních údajů na základě tohoto souhlasu je: a) vytvoření souboru informací vypovídajících o nájemcově bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce; b) zajištění vzájemného informování subjektů uvedených v tomto bodě smluvního vztahu o nájemcově bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce; c) umožnění posuzování nájemcovy bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany subjektů uvedených v tomto bodě smluvního vztahu; d) umožnění posouzení, zda vstoupit do jednání o smluvním vztahu s nájemcem. Nájemce uděluje tento souhlas na dobu trvání smluvního vztahu a na dobu 10 let po jeho skončení. Uzavřením smluvního vztahu nájemce potvrzuje, že byl ze strany CREDITMALL S.R.O. informován o všech svých právech vyplývajících ze Zákona, zejména o svém právu přístupu k osobním údajům.

Váš souhlas je dobrovolný a můžete ho odmítnout nebo jej kdykoli později odvolat, případně můžete odmítnout jeho poskytnutí přeškrtnutím tohoto odstavce. Nájemce dále souhlasí s pořízením fotokopie osobních dokladů a jejich uchovávání, a to v rozsahu výše uvedeném.

Nájemce výslovně prohlašuje a podpisem LS a těchto VOP, které jsou nedílnou součástí LS, potvrzuje, že:

a) se podrobně seznámil s těmito VOP a s jejich obsahem souhlasí,

b) je mu znám rozsah plné moci CREDITMALL S.R.O. mu udělené a že bude v souladu s touto plnou mocí postupovat.V Kladně dneV Kladně dne

Podpis Podpis

CREDITMALL S.R.O. klient