Podmínky autopůjčovny

  1. Věk a doklady: Nájemce musí být starší 18 let, před zapůjčením vozu musí předložit platný občanský a řidičský průkaz, v případě cizí státní příslušnosti, musí nájemce předložit doklad o trvalém pobytu na území České republiky. V případě zápůjčky firmě musí být klient oprávněn jednat za danou společnost, nebo být zplnomocněn k takovému jednání (úředně ověřená plná moc).
  2. Kauce a platba: U všech vozů je standardem kauce 5 000,- vč. DPH, veškeré platby probíhají pouze bezhotovostně, tedy platební kartou, či bankovním převodem. Platba bude provedena vždy před převzetím vozu na základě smluvené doby zápůjčky a celkového nájezdu.
  3. Smlouva: Smlouva se vždy uzavírá na dobu určitou a zaniká okamžikem předání předmětu nájmu zpět pronajímateli a podpisem protokolu o vrácení vozu. Smlouvu je možné prodloužit na základě domluvy pronajimatele s nájemcem.
  4. Převzetí a vrácení vozu: Převzetí vozu se realizuje dle domluvy mezi nájemcem a pronajímatelem, vozidlo je vždy předáno s plnou nádrží. Nájemce vůz vrací v termínu smluveném s pronajímatelem v původním stavu, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Vůz bude vrácen s plnou nádrží. V případě, že nedojde k vrácení vozu na základě domluvy s pronajímatelem, je pronajímatel oprávněn nájemci odebrat předmět nájmu a orgánům činným v trestním řízení oznámit protiprávní jednání nájemce.
  5. Provoz: Nájemce je oprávněn provozovat vůz na území České republiky.Nájemce smí vůz provozovat mimo území České republiky pouze po předchozím písemném svolení pronajímatele. Pronajímatel v takovém případě vystaví nájemci plnou moc pro provoz na území konkrétní země, nebo zemí dle předchozí domluvy. Nájemce přebírá veškerou odpovědnost za vady způsobené provozem vozu na pozemních komunikacích, to jest za poškození vzniklá v době nájmu vozidla.
  6. Pojištění: Všechny vozy jsou havarijně pojištěny v územním rozsahu dle informací na zelené kartě. Havarijní pojištění "All-risk" je sjednáno vždy se spoluúčastí 5%/5 000,-. Spoluúčast je kryta složenou kaucí. Je-li spoluúčast nájemce v případě nehody vyšší než složená kauce, nájemce je povinen konkrétní rozdíl doplatit do 7 dnů.
  7. Sankce: V případě ztráty klíče, dokladů, registrační značky, či jiné části předmětu zápůjčky, je pronajímatel povinen zaplatit sankci až 10 000,- vč. DPH za každou ztracenou položku. V případě vrácení silně znečištěného vozu je nájemce povinen zaplatit sankci 5 000,- vč. DPH. V případě prodlení s vrácením předmětu zápůjčky je nájemce povinen zaplatit sankci 5 000,- vč. DPH za každý další kalendářní den od smluveného data vrácení vozu.
  8. Nehody a poruchy: Nájemce je povinen oznámit pronajímateli jakoukoliv škodu vzniklou v době zápůjčky vozu. Škodu/poruchu vždy oznámí telefonicky. Škodu je možno opravit pouze v autorizovaném servise Hyundai a po předchozím schválení pronajímatelem.
  9. Přestupky: Veškeré přestupky způsobené provozem vozidla nájemcem budou nájemci fakturovány do 48 hodin od obdržení oznámení přestupku. Nájemce je povinen uhradit fakturovanou částku do 7 dnů.

           

Přejeme mnoho šťastných kilometrů ve vozidlech od společnosti Creditmall a děkujeme, že využíváte našich služeb!

Kontaktujte prodejce - Pavel Bartoš - Tel: 725 359 781